download PDF

 

Statuten Vereniging Constructief Audio 1994 

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Constructief Audio.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel:
  het bevorderen van de kwaliteit van het geluid bij Nederlandse film- en videoprodukties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De vereniging tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
  • het formuleren van een minimaal standaard niveau van een geluidstechnicus;
  • het uitwisselen van kennis tussen de leden onderling;
  • het geven van voorlichting aan leden;
  • het geven van voorlichting aan- en het begeleiden van geluidstechnici zonder ervaring;
  • het geven van voorlichting aan derden, en;
  • het onderhouden van contacten met fabrikanten, importeurs, leveranciers en verhuurders van geluidsapparatuur.

 

Lidmaatschap.

Artikel 3.

 1. Lid van de vereniging kan zijn ieder natuurlijk persoon, die de achttien-jarige leeftijd heeft bereikt en die tevens:
  • niet anders werkzaam is dan als geluidstechnicus bij film en/of videoprodukties, en
  • voldoet aan door het bestuur vast te stellen kwaliteitsnormen.
 2. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk en voorzien van de handtekening en naam van een voordrager/lid der vereniging tot het bestuur der vereniging te worden gericht, onder opgave van naam, voorletters, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker.
 3. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving in het ledenregister der vereniging. Het ledenregister ligt voor ieder lid ter inzage ten kantore der vereniging.
 4. Het bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt.
 5. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd moet het desbetreffende besluit ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk aan de verzoeker worden medegedeeld. Tegen een dergelijk besluit staat binnen één maand na ontvangst van de mededeling beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste ressort over de toelating beslist.

 

Artikel 4.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging van de zijde van het lid, welke opzegging schriftelijk dient te geschieden aan het bestuur der vereniging;
  2. door opzegging namens de vereniging, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden aan het lid;
  3. door ontzetting; het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld;
  4. door overlijden van een lid, of wanneer een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 2. Opzeggingen als bedoeld in lid 1 sub a en b van dit artikel kunnen te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
 3. De opzegging, bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel kan alleen geschieden ingeval redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. De opzegging, bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel, en de ontzetting, bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel, geschieden door het bestuur.
 5. Ontzetting kan te allen tijde met onmiddellijke ingang plaatsvinden op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Op een besluit van het bestuur tot ontzetting is het bepaalde in artikel 3 lid 5 tweede zinsnede van overeenkomstige toepassing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid van rechtswege geschorst. Wordt de ontzetting door de algemene ledenvergadering vernietigd, dan vervalt de schorsing van rechtswege en vindt voorzover mogelijk herstel in de vorige toestand plaats.
 6. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard en/of waarbij de geldelijke rechten zijn beperkt te zijnen opzichte niet uitsluiten door opzegging van zijn lidmaatschap.
 7. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de contributie voor dat gehele boekjaar verschuldigd.

 

Rechten en verplichtingen der leden.

Artikel 5.

 1. De leden der vereniging hebben het recht om deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen en aan de daar plaatshebbende besprekingen, stemmingen en verkiezingen, alsmede om in die vergaderingen voorstellen te doen.
 2. De leden der vereniging hebben het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging te organiseren
 3. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
 4. Ieder lid - met uitzondering van de ereleden - betaalt elk jaar een contributie, telkenjare vast te stellen door de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan de leden in verschillende kategorieën indelen, en voor elke kategorie een andere contributie vaststellen.

 

Ereleden.

Artikel 6.

 1. Erelid van de vereniging kan zijn: ieder die, op voordracht van het bestuur of van tenminste een zodanig gedeelte der leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, daartoe is benoemd door de algemene ledenvergadering bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen, op grond van bijzondere verdiensten van de betrokkene voor de vereniging.
 2. Het erelidmaatschap eindigt door overlijden van een erelid en door opzegging van de zijde van het erelid of van de zijde van de vereniging, welke opzeggingen te allen tijde zonder opgaaf van redenen kunnen geschieden.
 3. Een besluit tot opzegging van de zijde van de vereniging dient door de algemene ledenvergadering te worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
 4. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden en lidmaatschap worden daaronder verstaan leden en ereleden en lidmaatschap en erelidmaatschap, tenzij het tegendeel blijkt.

 

Donateurs.

Artikel 7.

 1. Donateur is ieder(e) natuurlijke- of rechtspersoon, die de vereniging steunt met een jaarlijkse minimum bijdrage. De algemene ledenvergadering stelt de minimum bijdrage jaarlijks vast.
 2. De hoedanigheid van donateur verliest men door het staken van de betaling van de bijdrage door de donateur of door opzegging van de zijde van de vereniging, welke staking en opzegging te allen tijde zonder opgaaf van redenen kunnen geschieden.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend respectievelijk zijn opgelegd.

 

Geldmiddelen.

Artikel 8.

De geldmiddelen worden gevormd door:

 1. contributies, inschrijfgelden en entreegelden;
 2. donaties, erfstellingen en legaten;
 3. subsidies;
 4. overige baten.

 

Erfstellingen en legaten.

Artikel 9.

 1. Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 2. Legaten onder een last of een voorwaarde kunnen door het bestuur slechts worden aanvaard na vooraf verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering.

 

Bestuur.

Artikel 10.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. Tot bestuursleden kunnen slechts worden benoemd: meerderjarige natuurlijke personen al of niet lid van de vereniging.
 3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze akte worden benoemd.
 4. De benoemingen geschieden - behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel - uit één (of meer) bindende voor- dracht(en). Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd het bestuur alsmede een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen. Een voordracht opgemaakt door het bestuur wordt bekend gemaakt in de convocaties. Een voordracht opgemaakt door leden dient schriftelijk en ondertekend door die leden vóór de aanvang der vergadering te worden ingediend bij het bestuur.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
 6. Indien geen voordracht is opgemaakt of indien aan alle voordrachten het bindend karakter is ontnomen, is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.
 7. Telkenjare treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 8. De bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
 9. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 10. Hij die is benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.
 11. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 11.

 1. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig acht(en), doch tenminste éénmaal per kalenderkwartaal.
 4. Van het verhandelde op een bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gehouden, welke na goedkeuring door de bestuursvergadering, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 5. De vergaderingen van het bestuur worden tenminste een week tevoren schriftelijk aangekondigd door de voorzitter of de secretaris.
 6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid of door een lid der vereniging doen vertegenwoordigen mits deze van een schriftelijke volmacht, ten genoegen van de voorzitter, voorzien is.
 7. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-onderte-kening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

 

Artikel 12.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is - na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen der vereniging kunnen worden gekend.
 5. Het bestuur is verplicht de in lid 4 van dit artikel alsmede de in artikel 15 lid 4 sub b bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 13.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging, ook voor het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 12 lid 2, komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één de voorzitter, de secretaris casu quo de secretaris/penningmeester of de penningmeester dient te zijn.

 

Algemene ledenvergadering.

Artikel 14.

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben: alle leden, die niet zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 

Artikel 15.

 1. Telkenjare wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, die tevens de algemene jaarvergadering is.
 2. De algemene jaarvergadering moet worden gehouden binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar.
 3. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur middels convocaties, die gericht zijn aan de adressen der leden, zoals deze bij de vereniging bekend zijn. De convocaties dienen tenminste in te houden: de datum, het tijdstip en de plaats der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
 4. In de algemene jaarvergadering wordt:
  1. door het bestuur verslag omtrent de gang van zaken van de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar aan de algemene ledenvergadering uitgebracht;
  2. door het bestuur de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring overgelegd (de balans, een staat van de baten en de lasten met toelichting en de overige bescheiden);
  3. door de kascommissie verslag uitgebracht;
  4. in openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur voorzien;
  5. de contributie voor het lopende boekjaar vastgesteld;
  6. de minimum bijdrage, als bedoeld in artikel 7 lid 1, voor het lopende boekjaar vastgesteld;
  7. een kascommissie, als bedoeld in artikel 17, benoemd; en
  8. de rondvraag gesteld.
 5. Verder worden algemene ledenvergaderingen door het bestuur uitgeschreven, zo vaak:
  1. zulks door deze statuten wordt gevorderd;
  2. het bestuur dat nodig oordeelt;
  3. tenminste een zodanig aantal leden der vereniging als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen het verlangen daartoe bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geeft.
 6. Indien het bestuur niet binnen een termijn van ten hoogste twee weken voldoet aan een verzoek tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering, gedaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid onder c, zijn de aanvragers gerechtigd zelf een vergadering uit te schrijven.
 7. Als voorzitter en secretaris van een door het bestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering treden op de voorzitter en de secretaris van het bestuur.
 8. Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde in dit artikel (15) lid 5 sub c, bijeengeroepen algemene ledenvergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.
 9. Van het verhandelde in iedere algemene ledenvergadering worden door de secretaris notulen gehouden, welke na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 10. Indien iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de algemene ledenvergadering is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

 

Artikel 16.

 1. Ieder lid heeft het recht in de algemene ledenvergaderingen één stem uit te brengen. Donateurs hebben geen stemrecht. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één of meer van zijn bloedverwanten in rechte lijn betreffen.
 2. Ieder lid kan zich ter vergadering door een mede-lid doen vertegenwoordigen, mits deze van een schriftelijke volmacht ten genoegen van de voorzitter, voorzien is. Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
 3. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten der algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel ter vergadering, dat door de vergadering een besluit is genomen,is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat, hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, waarop bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, waarop bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 7. De voorzitter der vergadering stelt vast hoeveel stemmen vóór en tegen een voorstel zijn uitgebracht. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

Kascommissie.

Artikel 17.

 1. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie bestaande uit tenminste twee en ten hoogste vier leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De algemene ledenvergadering kan één of twee plaatsvervangende leden benoemen.
 2. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en brengt aan de algemene jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 18.

 1. Een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der stemmen, is vereist voor (een) besluit(en) strekkende tot wijziging van de statuten der vereniging of tot ontbinding van de vereniging.
 2. Degenen die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vereniging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen respectievelijk waarin de bestemming van het liquidatiesaldo is vermeld, op een daartoe geschikte plaats nederleggen, ter inzage voor ieder lid tot na afloop van de dag der vergadering.
 3. Een wijziging der statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van bedoelde akten zijn bevoegd: alle bestuursleden, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk.

 

Boekjaar.

Artikel 19.

Het boekjaar der vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend.

 

Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.

 1. Bij huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten, kunnen de door de algemene ledenvergadering nuttig, nodig of wenselijk geachte regelingen en bepalingen van huishoudelijke aard, de vereniging betreffende, worden vastgesteld.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan te allen tijde door haar worden gewijzigd of ingetrokken.
 3. Het huishoudelijk reglement is bindend voor alle (ere)leden.

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 19 loopt het eerste boekjaar van heden tot en met één en dertig december negentienhonderd vier en negentig.

Tenslotte hebben de comparanten, handelende als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 10 lid 3 en artikel 11 lid 1 verklaard, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging worden benoemd:

 1. de comparant sub 1 a: voorzitter;
 2. de volmachtgever sub 1 b: secretaris;
 3. de comparant sub 2: penningmeester, en
 4. de comparant sub 3: bestuurslid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.